Przeskocz do treści

Regulamin Klubu Kultury Wena

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH/WARSZTATACH

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie elektronicznej karty uczestnika, zaakceptowanie regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych i uiszczenie opłaty w wyznaczonym terminie.

2. Wpłat za zajęcia grupowe oraz indywidualne należy dokonywać z góry,
do 10 dnia każdego miesiąca (lub przed pierwszymi zajęciami, jeśli te odbywają się w okresie między 1 a 10 dniem miesiąca) przelewem lub gotówką –
w godzinach pracy biura Klubu Kultury „Wena” lub podczas zajęć u uprawnionych pracowników.

3. Posiadacze Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ oraz Krakowskiej Karty Rodziny z Dzieckiem Niepełnosprawnym uprawnieni są do zniżki 50% na zajęcia, z wyłączeniem działań objętych impresariatem oraz realizowanych przez podmioty zewnętrzne. Warunkiem uzyskania zniżki jest okazanie aktualnej karty oraz przekazanie nr identyfikacyjnego.

4. Rezygnacja z zajęć możliwa jest przed końcem każdego okresu rozliczeniowego w formie pisemnej/mailowej do końca miesiąca. W przypadku braku rezygnacji w formie przewidzianej w regulaminie uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty za kolejny okres rozliczeniowy.

5. Opłaty za zajęcia w całości przekazywane są na organizację zajęć oraz cele statutowe Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”.

6. W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie uczestnik zostanie skreślony z listy wraz z końcem okresu rozliczeniowego, co będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia w zajęciach.

7. Opłata za zajęcia grupowe obowiązuje bez względu na liczbę zajęć w miesiącu (z wyjątkiem września, czerwca i miesiąca, w którym odbywają się ferie zimowe), w przypadku opuszczenia zajęć przez uczestnika wpłaty nie są zwracane.

8. Opłata za zajęcia indywidualne:

a) Opłata za zajęcia uzależniona jest od liczby zajęć w miesiącu;

b) Nieobecności na zajęciach indywidualnych powinny zostać zgłoszone najpóźniej jeden dzień przed zaplanowanymi zajęciami telefonicznie do biura Klubu;

c) W przypadku niezgłoszenia nieobecności przed dniem, w którym miały odbyć się zajęcia indywidualne, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za te zajęcia. W razie nieobecności niezgłoszonej z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem Organizator nie przewiduje: przeniesienia zajęć, przeniesienia wpłat, zwrotu wpłat.

d) W przypadku nieobecności instruktora w dniu zaplanowanych zajęć, zaproponowany zostanie uczestnikowi inny termin zajęć (do 30 dni od dnia nieobecności instruktora). Jeśli ustalenie dogodnego terminu nie będzie możliwe opłata za w/w zajęcia zostanie przeniesiona na kolejny miesiąc.

9. Organizator nie przewiduje możliwości zawieszenia zajęć przez uczestnika.

10. Dane do przelewu:

Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków

Nr konta: 62 1240 4722 1111 0000 4860 1867

W tytule przelewu prosimy umieścić:

WENA/IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/RODZAJ ZAJĘĆ/MIESIĄC

11. Faktury wystawiane są po wniesieniu opłaty, na podstawie wniosku
o wystawienie faktury oraz paragonu lub potwierdzenia przelewu, zgodnie
z obowiązującymi przepisami. W opisie na fakturze podaje się nazwę zajęć zgodną z cennikiem. Żądanie wystawienia faktury powinno nastąpić w terminie
3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym otrzymano zapłatę.

12. Faktury do paragonu fiskalnego na rzecz nabywcy posługującego się numerem identyfikującym (NIP) – podmiot prowadzący działalność gospodarczą – wobec wymogu zamieszczenia Nr NIP przy ewidencji sprzedaży nie będą wystawiane.

13. Organizacja zajęć:

a) Zajęcia stałe odbywają się w grupach lub indywidualnie, według ustalonego przez klub harmonogramu;

b) Zajęcia stałe nie odbywają się w ferie, wakacje, święta państwowe
i kościelne (wolne od pracy) oraz podczas długich weekendów i w okresie między świątecznym (Boże Narodzenie – Nowy Rok). Organizator zastrzega,
że harmonogram zajęć może ulec zmianie.

c) Zajęcia grupowe, które wymagają minimalnej liczby uczestników rozpoczynają się po skompletowaniu grupy i mogą zostać zawieszone w chwili, gdy liczba uczestników spadnie poniżej wymaganej liczby;

d) Na zajęciach obowiązuje własna odzież ochronna, instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie lub zniszczenie osobistych rzeczy uczestników.

e) Klub Kultury Wena zobowiązuje się zapewnić dziecku bezpieczeństwo w godzinach uczestniczenia dziecka w zajęciach/warsztatach deklarowanych przez Opiekuna prawnego/Rodzica w Karcie Uczestnika;

f) Prace plastyczne uczestników są przechowywane w pracowni przez okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.

g) Ze względu na harmonogram zajęć i bezpieczeństwo, prosimy przyprowadzać i odbierać dzieci punktualnie.

Zaakceptowanie Regulaminu Klub Kultury „Wena” oznacza wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków w celach związanych z udziałem w zajęciach prowadzonych w Klubie Kultury „Wena”.

Uprzejmie informujemy, że przekazane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z przepisami w/w aktu prawnego i ustalonej Polityki Ochrony Danych Osobowych w Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”. Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” jako administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z udziałem Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka w zajęciach, wydarzeniach i imprezach w celach wynikających ze sposobu funkcjonowania i zadań instytucji. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ich niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub Państwa zgoda. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazi Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu. Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Nasze dane kontaktowe to: Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, 31-221 Kraków, ul. Papiernicza 2, inspektor ochrony danych – e-mail: iod@dworek.eu. Zaakceptowanie regulaminu oznacza zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” wizerunku dorosłego uczestnika zajęć/wizerunku dziecka, wykonanego w trakcie zajęć organizowanych przez Klub Kultury „Wena” w celach dokumentacyjnych i promocyjnych, a w szczególności na publikowanie zdjęć: na stronie internetowej Klubu Kultury „Wena” w materiałach promocyjnych, na profilu Klubu Kultury „Wena” na portalach www.facebook.com, www.flickr.com, wordpress.com, na banerach, ulotkach, plakatach oraz w folderach, wydawnictwach, stronach internetowych oraz materiałach promocyjnych.

Skip to content