Kalendarium wydarzeń
01 sie czw,
Kraina Kodów - wakacyjny kurs programowania dla dzieci
02 sie pt,
Kraina Kodów - wakacyjny kurs programowania dla dzieci
05 sie pon,
Kraina Kodów - wakacyjny kurs programowania dla dzieci
06 sie wt,
Kraina Kodów - wakacyjny kurs programowania dla dzieci
07 sie śr,
Kraina Kodów - wakacyjny kurs programowania dla dzieci
08 sie czw,
Kraina Kodów - wakacyjny kurs programowania dla dzieci
09 sie pt,
Kraina Kodów - wakacyjny kurs programowania dla dzieci
09 sie pt, 9:00
Strefa Rodzica - SMYKO – MULTISENSORYKA ®
3 urodziny Klubu Kultury
08 wrz nd, 15:00
3 urodziny Klubu Kultury "Wena" - Świeto Mieszkańców Górki Narodowej
17 wrz wt, 10:00
STREFA RODZICA: Hiszpański dla maluchów z rodzicami
18 wrz śr, 9:00
STREFA RODZICA: Zajęcia muzyczne "Grajki"
19 wrz czw, 9:00
Strefa Rodzica - SMYKO – MULTISENSORYKA ®
sty
lut
mar
kwi
maj
cze
lip
sie
wrz
paź
lis
gru
Regulamin Klubu Kultury Wena

Regulamin Klubu Kultury Wena

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

w Klubie Kultury „Wena” filii Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki

Sezon kulturalny 2018/2019 ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie i podpisanie Karty Uczestnika.
 2. Na zajęcia przyjmowane są dzieci od 1 roku życia oraz osoby dorosłe.
 3. Zajęcia stałe trwają od 3 września 2018 do 21 czerwca 2019 z wyłączeniem przerwy międzyświątecznej
  w dniach 24.12.2018 – 1. 1.2019 oraz ferii zimowych. Rozpoczynają się zgodnie z zasadami tworzenia grup lub ustaleniem terminów zajęć indywidulanych.
 4. Podczas ferii zimowych oraz wakacji organizowane są warsztataty artystyczno-kulturlane w godz. 8.00-16.00, szczegółowe informacje każdorazowo zostają zamieszczone na stronie https://wena.dworek.eu/akcja-latoakcja-zima/.
 5. Zajęcia stałe odbywają się w formie: grupowej lub indywidualnej według ustalonego harmonogramu.
 6. Uczestnicy zobowiązują się do posiadania i stosowania w trakcie zajęć własnej odzieży ochronnej, jeśli jest taka wymagana.
 7. Instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczenie rzeczy osobistych uczestników, jak również nie ponoszą odpowiedzialności za mienie (rzeczy) pozostawione przez uczestników.
 8. Prace uczestników mogą być przechowywane w pracowni przez okres nie dłuższy niż miesiąc. Nie odebrane w tym terminie prace będą ulegały zniszczeniu.
 9. Organizator zastrzega, że harmonogram zajęć może ulec zmianie.
 10. Instruktorzy ponoszą odpowiedzialność za zapisane na zajęcia dzieci wyłącznie podczas trwania zajęć. Rodzice/opiekunowie sprawują pieczę nad dziećmi przed i po zajęciach.
 11. Każdy instruktor zajec stałych zobowiązany jest do prowadzenia zajęć w ustalonych dniach i godzinach z wyjątkiem ferii, świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku odwołania zajęć przez instruktora z powodu choroby lub z innych przyczyn, zajęcia odbędą się w innym terminie.

OPŁATY

 1. Do obowiązków uczestników należy terminowe wnoszenie opłaty miesięcznej z góry
  za zajęcia, tj. do 10 dnia każdego miesiąca, w przypadku zajęć stałych lub we wskazanym terminie w przypadku Akcji Zima/Lato gotówką w Klubie Kultury lub przelewem
  na konto:

62 1240 4722 1111 0000 4860 1867

Dane do przelewu: Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, ul. Papiernicza 2,

31-221 Kraków

w tytule:

nazwa zajęć/ imię i nazwisko uczestnika/Klub Kultury Wena

 1. Organizator nie przewiduje zwrotów za zajęcia w przypadku nieobecności uczestnika lub rezygnacji.
 2. Opłata za zajęcia obowiązuje bez względu na ilość zajęć wykorzystanych przez uczestnika w miesiącu oraz niezależnie od ilości zajęć w miesiącu (z wyjątkiem miesiąca, w którym przypadają ferie zimowe oraz września i czerwca). Reguła ta nie dotyczy jedynie zajęć opłacanych godzinowo – nieobecności powinny zostać zgłoszone najpóźniej dzień przed zaplanowanymi zajęciami pisemnie na adres KK „Wena” (wena@dworek.eu) lub telefonicznie pod nr 533 356 094 (sms). W przypadku zgłoszenia nieobecności w tym samym dniu uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za zajęcia.
 3. Rezygnacja z zajęć możliwa jest pod koniec każdego miesiąca kalendarzowego.

Zaakceptowanie Regulaminu Klub Kultury „Wena” oznacza wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków w celach związanych z udziałem w zajęciach prowadzonych w Klubie Kultury „Wena”.

W związku z wchodzącymi w życie 25 maja 2018 r. nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tzw. RODO) informujemy, że przekazane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z przepisami w/w aktu prawnego i ustalonej Polityki Ochrony Danych Osobowych w Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”.

Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” jako administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z udziałem Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka w zajęciach, wydarzeniach i imprezach w celach wynikających ze sposobu funkcjonowania i zadań instytucji.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ich niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub Państwa zgoda.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazi Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu.

Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Nasze dane kontaktowe to: Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, 31-221 Kraków, ul. Papiernicza 2, inspektor ochrony danych – e-mail: iod@dworek.eu.

Zaakceptowanie regulaminu oznacza zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” wizerunku dorosłego uczestnika zajęć/wizerunku mojego dziecka, wykonanego w trakcie zajęć organizowanych przez Klub Kultury „Wena” w celach dokumentacyjnych i promocyjnych, a w szczególności na publikowanie zdjęć: na stronie internetowej Klubu Kultury „Wena” w materiałach promocyjnych, na profilu Klubu Kultury „Wena” na portalach www.facebook.com, www.flickr.com, wordpress.com, na banerach, ulotkach, plakatach oraz w folderach, wydawnictwach, stronach internetowych oraz materiałach promocyjnych.